A.  KWIBARUZA

A.1. Kwibaruza bikorwa bite, hehe?

Umunyarwanda uba mu mahanga yibaruriza muri ambasade y`igihugu atuyemo. Iyo aje mu Rwanda ataribaruje muri ambassade, yibaruriza ku Cyicaro cya NIDA.

Uwibaruza yuzuza ifishe y`ibarura abanje kwerekana inyandiko zigaragaza ko ari umunyarwanda, inyandiko zigaragaza umwirondoro we n`izigaragaza irangamimerere ye (status).

A.2.  N`izihe nyandiko zifashishwa mu kugaragaza ko uwibaruza ari  Umunyarwanda?

-  Indangamuntu ya nyir’ubwite cyangwa iy’umwe mu babyeyi be (uwibaruza yanditswemo) yabanjirije ikoreshwa ubu, cyangwa fotokopi y`ifishi y`ibarura yayo iriho umukono w’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge na kashe;

-  Urwandiko  rw`abajya mu mahanga rwatanzwe na Repubulika y’u Rwanda;

-  Agatabo k’umuryango (Livret de famille) katanzwe n’igihugu atuyemo kagaragaza ko ari umunyarwanda; 

-  Ikarita yatanzwe na Ambassade y’u Rwanda mu gihugu uwibaruza atuyemo (Consular Card/carte consulaire);

-  K`uwasabye ubwenegihugu  yitwaza inyandiko yo guhabwa ubwenegihugu Nyarwanda yatanzwe n’Ibiro bishinzwe abinjira n’abasohoka;

A.3. N`izihe nyandiko zishobora kwifashishwa mu kugaragaza umwirondoro w’uwibaruza?

-  Indangamuntu yose yatanzwe na Repubulika y’u Rwanda mbere y’umwaka wa 2008 ku banyarwanda babaga mu Rwanda bakimukira  mu mahanga;

-  Icyemezo cy’amavuko (Attestation de Naissance/Attestation d’identité complete) cyatanzwe na Repubulika y’u Rwanda mbere y’umwaka wa 2008 ku banyarwanda babaga mu Rwanda bakimukira  mu mahanga batarageza imyaka yo gufata indangamuntu (imyaka 16);

-  Inyandiko y`amavuko (acte de naissance/ Birth Certificate) yatanzwe n’Igihugu umuntu yavukiyemo;

-  Indi nyandiko igaragaza umwirondoro w’uwibaruza;

A.4. N`izihe nyandiko zigaragaza irangamimerere y`uwibaruza?

-  Icyemezo cyo kuba ingaragu gisabwa umunyarwanda uturutse mu mahanga ufite cyangwa urengeje imyaka 21 y’amavuko cyatanzwe n’igihugu uwibaruza atuyemo.

-  Inyandiko y’ishyingirwa (Acte de marriage/Marriage certificate) isabwa uwashyingiwe  byemewe n’amategeko.

-  Inyandiko yo kwandukuza uwapfuye isabwa umunyarwanda wibaruza igihe uwo bari barashakanye byemewe n’amategeko atakiriho (Acte de décès / Death Certificate).

-  Inyandiko y’ubutane isabwa umunyarwanda wibaruza avuga ko yatandukanye nuwo bashakanye (Attestation de divorce).

N.B:

-  Indi nyandiko,  igaragaza ubwenegihugu nyarwanda itavuzwe hejuru yakwifashishwa;

-  Ubaruza umwana we agaragaza inyandiko y’amavuko  ”Acte de Naissance/Birth certificate”  iherekejwe n’urwandiko rw’abajya mu mahanga rw’uwo mwana.

B. KWIFOTOZA                                                             

B.1. Kwifotoza ku munyarwanda uba mu mahanga bikorerwa he?

-  Kwifotoza ku munyarwanda uba mu mahanga bikorerwa ku cyicaro cya NIDA.

-  Uwifotoza asabwa inyandiko zavuzwe haruguru.

B.2. Ni hehe, ryari umuntu abona indangamuntu nyuma yo kwifotoza?

-   Kubona indangamuntu bifata iminsi 3, uhereye igihe wafotoreweho, akayifatira ku cyicaro cya NIDA.

B.3. Ufata Indangamuntu asabwa iki?

-    Kwishyura amafaranga 500 Frw ku rubuga rw`Irembo.

N.B: Umunyarwanda uba mu mahanga udafite inyandiko zisabwa haruguru aca mu kanama nkemurampaka (panel)